วิธีการติดตั้งและตั้งค่า Grafana บน IOT2050

 

ในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ Grafana บน IOT2050 เพื่อใช้เป็น Dashboard สำหรับแสดงผลค่าที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ 

 

การติดตั้ง Grafana 

 

เริ่มต้นจากเชื่อมต่อให้ IOT2050 ใช้ internet ได้และเปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050  

 

เปิด web browser (เช่น Google Chrome) ขึ้นมาแล้วพิมพ์ url ไปยังhttps://grafana.com/grafana/download?platform=arm 

 

 

 

ทำการ copy คำสั่งในช่อง Ubuntu and Debian (ARM64) 

 

 

 

ทำการวางคำสั่งที่ copy มาจากเวบโดยการคลิกขวาในหน้า putty terminal แล้วคลิกที่ปุ่ม Enter จากนั้นรอจนกระทั่งติดตั้งสำเร็จ 

 

 

 

พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl daemon-reload เพื่อทำการ reload system

 

 

 

พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl start grafana-server เพื่อสั่งใช้งาน Grafana 

 

 

 

พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl status grafana-server เพื่อตรวจสอบสถานะของ Grafana ถ้าขึ้น running แสดงว่าใช้งานได้ 

 

 

กดปุ่ม Ctrl + c เพื่อออกจากการตรวจสอบ Status แล้วพิมพ์คำสั่ง sudo systemctl enable grafana-server.service เพื่อเปิดใช้งาน Grafana server service