วิธีการติดตั้งและตั้งค่า InfluxDB บน IOT2050 

 

ในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ InfluxDB บน IOT2050 เพื่อใช้ในเป็นฐานข้อมูลในการบันทึกค่าต่างๆ 

 

การติดตั้ง InfluxDB 

เริ่มต้นจากเชื่อมต่อให้ IOT2050 ใช้ internet ได้และเปิดโปรแกรม Putty แล้วทำการเชื่อมต่อกับ IOT2050 จากนั้นพิมพ์คำสั่ง sudo apt update (ทุกคำสั่งเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Enter) เพื่อตรวจสอบการอัพเดท  

 

 

 

ต่อไปให้พิมพ์คำสั่ง sudo apt install -y gnupg2 curl wget 

 

 

 

ตามด้วยคำสั่ง wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add – 

echo “deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list 

 

 

 

หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง sudo apt update เพื่อตรวจสอบการ update อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl enable –now influxdb เพื่อเปิดใช้งาน service influxdb 

 

 

 

พิมพ์คำสั่ง sudo systemctl status influxdb เพื่อตรวจสอบสถานะของ service influxdb  

 

 

จะพบว่าสถานะการทำงานของ InfluxDB ได้เริ่มทำงาน (running) แล้ว